Ochrana súkromia

V tejto časti by sme Vás radi informovali o vašich právach pri spracovaní vašich osobných údajov, a to v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon"), ako aj v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“).
Prevádzkovateľ
Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je spoločnosť TESCO STORES SR, a.s., Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 31 321 828 (ďalej len ako „Tesco“).
Zodpovedná osoba
Zodpovednú osobu môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: CE.DPO@tesco-europe.com
Účel a právny základ spracovania osobných údajov
Účel spracovania údajov Právny základ pre spracovanie údajov
Tesco používa Vaše osobné údaje: Znamená právny základ, o ktorý sa pri spracúvaní vašich osobných údajov Tesco opiera, aby vás uistilo, že tak koná v medziach zákona.
Na splnenie zákonných záväzkov Tesca smerujúcich k vytvoreniu pracovno právneho vzťahu Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (článok 6(1) c) „Nariadenia“ a Sekcia 41 Zákonníka Práce)
Aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie predzmluvných záväzkov (článok 6(1) b) „Nariadenia“)
V prípade Vášho záujmu o účasť v budúcich prijímacích procesoch spoločnosti Tesco Súhlas (článok 6(1) a) „Nariadenia“)
Pre prihliadnutie na vaše predchádzajúce pracovné skúsenosti v spoločnosti Tesco a/alebo u iných zamestnávateľov Oprávnené záujmy spoločnosti Tesco alebo tretej strany (článok 6(1) f) „Nariadenia“)
Na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov Oprávnené záujmy spoločnosti Tesco alebo tretej strany (článok 6(1) f) „Nariadenia“)
O oprávnených záujmoch spoločnosti Tesco alebo tretej strany
V prípadoch, v ktorých vyššie uvádzame, že používanie vašich osobných údajov je založené na "oprávnenom záujme spoločnosti Tesco alebo tretej strany", sa týmto záujmom rozumie:
· porozumenie či vaše predchádzjúce pracovné skúsenosti v spoločnosti Tesco a/alebo iných zamestnávateľov boli uspokojujúce ;
· spravovanie sťažností a riešenie sporov;
· ochrana a podpora nášho obchodu, kolegov, zákazníkov a akcionárov;
· predchádzanie a rozpoznanie protispoločenského správania, podvodov a iných trestných činov.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov
V niektorých prípadoch môžeme zdieľať vaše osobné údaje s nasledujúcimi príjemcami osobných údajov:
Spoločnosti v rámci skupiny Tesco:
· TESCO Stores ČR a.s., Vršovická 1527/68b, 100 00 Praha 10, IČO: 45308314, Česká Republika
· TESCO-GLOBAL Áruházak Zártkörűen Működő Részvénytársaság, H-2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., IČO: 10307078-2-44, Maďarsko
· TESCO (Polska) Sp. z o. o., ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków, IČO: 0000016108, REGON: 011270099, NIP: 526-10-37-737, Poľsko.
Poskytovatelia služieb - spoločnosti, ktoré nám poskytujú:
· technologické služby (napr. podporu pre naše webstránky, mobilné aplikácie a ďalšie obchodné systémy, ktoré používame pri poskytovaní našich služieb)
· služby súvisiace s ukladaním, kombinovaním a analýzou údajov
· doručovateľské služby
· tlač a doručovanie našej poštovej komunikácie,
· právne alebo iné odborné služby.
Iné organizácie:
Osobné údaje môžeme s inými organizáciami zdieľať za nasledovných okolností:
ak nám zdieľanie osobných údajov nariaďuje zákon alebo verejný orgán, prípadne ak je to potrebné na výkon spravodlivosti;
ak je zdieľanie osobných údajov potrebné na to, aby sme si určili, uplatnili alebo obhájili naše právne nároky (sem patrí aj poskytovanie osobných údajov iným osobám s cieľom predchádzať podvodom);
v prípade reštrukturalizácie, predaja alebo presunu nášho podniku (alebo jeho časti). Deje sa to napr. v súvislosti s prevzatím alebo fúziou (zlúčením).
Informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii
Osobné údaje, ktoré od vás získame, môžu byť presunuté alebo uložené na mieste mimo Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“). Okrem toho ich môžu spracúvať spoločnosti, ktoré pôsobia mimo EHP a ktoré pracujú pre nás alebo pre niektorého z našich poskytovateľov služieb. Takto môžeme zaistiť, aby boli rešpektované vaše práva na súkromie v zmysle týchto Zásad. Najbežnejším spôsobom, ktorý využívame na dosiahnutie tohto cieľa, je spísanie konkrétneho druhu zmluvy s využitím štandardných zmluvných doložiek (tzv. Modelových doložiek) alebo schválenej schémy, ako je napr. Ochranný štít , ktorý sa týka prenosu údajov do USA.
Kritériá na určenie doby uchovávania osobných údajov
Vaše osobné údaje si neponecháme dlhšie, ako bude potrebné; o dĺžke tohto obdobia rozhodujú viaceré faktory vrátane:
· pôvodného dôvodu získania údajov;
· toho, aké sú tieto údaje staré;
· toho, či máme na ich uchovávanie právny/regulačný dôvod;
· toho, či ich potrebujeme v záujme vašej alebo našej ochrany.
Informácie o právach dotknutej osoby
Máte právo:
požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov.
Ak chcete uplatniť svoje práva, prosím kontaktujte nás písomne na adrese spoločnosti Tesco uvedenej vyššie.
Informácie o práve odobrať súhlas
V prípadoch, keď spracovávame vaše údaje na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez ovplyvnenia zákonnosti spracovania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho odvolaním.
Informácie o práve na podanie sťažnosti kontrolnému orgánu pre ochranu osobných údajov
Máte tiež právo podať sťažnosť týkajúcu sa toho, ako sme využili vaše osobné údaje, a to Úradu na ochranu osobných údajov.
Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika
informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov
Poskytovanie osobných údajov je podmienkou účasti vo výberovom procese spoločnosti Tesco. Ich spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a na splnenie nevyhnutných krokov vedúcich k príprave pracovno právneho vzťahu.

Výberový proces do programu na rok 2019/20 bol ukončený.

Prihláste sa do Akadémie mladých a začnite písať príbeh svojej kariéry!

Výberový proces do programu na rok 2019/20 bol ukončený.

Kontakt

Tesco Stores SR a.s.
Centrálna kancelária
Kamenné nám. 1/A
815 61 Bratislava

Webová stránka http://tesco-graduates.sk je určená študentom a absolventom vysokých škôl. Pokiaľ už máte pracovné skúsenosti a záujem o konkrétnu ponuku, navštívte portál Profesia.sk, kde sú uverejnené aktuálne voľné pracovné pozície.

Copyright 2013 TESCO STORES SR, a.s.