Ochrana súkromia

Ochrana súkromia

Kliknutím na príslušné políčko webovej stránky udeľujete spoločnosti TESCO STORES SR, a.s., so sídlom Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 31 321 828 (ďalej len „spoločnosť Tesco“) podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov uvedených v prihlasovacom  formulári a v zaslanom životopise na účel zaradenia do absolventského programu a opätovného oslovenia s ponukou po ukončení výberového programu.

Spoločnosť Tesco je oprávnená spracúvať Vaše osobné údaje počas celej doby výberového procesu a 12 mesiacov po ukončení výberového procesu na účel opätovného oslovenia s ponukou.

Spoločnosť Tesco týmto vyhlasuje, že Vaše osobné údaje použije len na vyššie uvedené účely. Vaše osobné údaje budú spracúvané prostredníctvom sprostredkovateľa, a to spoločnosťou Multimedia Atelier s. r. o., so sídlom Sasanková 2658, Praha 10, IČO: 25 127 071.  Počas spracúvania Vašich osobných údajov môže dôjsť k ich cezhraničnému prenosu v rámci členských štátov Európskej únie alebo do tretích krajín.

 

Poučenie:

  • Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné a spoločnosť Tesco ako prevádzkovateľ  nemá právny nárok na ich získavanie. Máte právo na informácie, odpis a opravu vašich osobných údajov vedených v informačnom systéme.
  • Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené najmä v § 28 zákona o ochrane osobných údajov; napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať od spoločnosti Tesco ako prevádzkovateľa napr. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, potvrdenie či sú alebo nie sú osobné údaje o vás spracúvané, opravu alebo likvidáciu vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a pod.
  • Osobné údaje, ktoré poskytnete spoločnosti Tesco prostredníctvom formulára musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať spoločnosť Tesco.
  • V prípade neaktuálnosti Vami poskytnutých osobných údajov, po splnení účelu, po podaní námietky alebo v prípade odvolania Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov budú  tieto osobné údaje zlikvidované.
  • Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať formou písomného oznámenia na adresu sídla spoločnosti Tesco.

 

Prihláste sa do programu

Prihláste sa do Graduate programu a naplňte tiež svoj príbeh!

Prihláste sa do programu

Kontakt

Tesco Stores SR a.s.
Centrálna kancelária
Kamenné nám. 1/A
815 61 Bratislava

Webová stránka http://tesco-graduates.sk je určená študentom a absolventom vysokých škôl. Pokiaľ už máte pracovné skúsenosti a záujem o konkrétnu ponuku, navštívte portál Profesia.sk, kde sú uverejnené aktuálne voľné pracovné pozície.

Copyright 2013 TESCO STORES SR, a.s.